អំពីរកម្មវិធីរុករក Tor

ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធីរុករក Tor ដើម្បីការពារឯកជនភាព និងបិទបាំងអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក

កំពុងទាញយក

របៀប​ទាញ​យកកម្មវិធីរុករក Tor

ការដំឡើង

ដំណើរការដំឡើងកម្មវិធីរុករក Tor

ចាប់ផ្តើមដំណើការកម្មវិធីរុករក Tor លើដំបូង

ស្វែងយល់ពីរបៀបប្រើកម្មវិធីរុករក Tor លើកដំបូង

ANTI-FINGERPRINTING

How Tor Browser mitigates browser fingerprinting

បណ្តាញបង្វែងទិសដៅ

អ្វីដែលត្រូវធ្វើ ប្រសិនប្រព័ន្ធបណ្តាញ Tor ត្រូវបានរាំងខ្ទប់

Bridges

កម្មវិធី តភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន ភាគច្រើនដូចជា obfs4 គឺដំណើរការនៅលើបណ្តាញ bridge

ការគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណ

ស្វែងយល់ពីរបៀបគ្រប់គ្រងព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីរុករក Tor។

សេវាកម្ម ONION នានា

សេវាកម្មដែលអាចប្រើប្រាស់បានតាមតែរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Tor

ការតភ្ជាប់សុវត្ថិភាព

ស្វែងយល់ពីរបៀបការពារទិន្ន័យរបស់អ្នកតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Tor និង HTTPS

ការកំណត់​សុវត្ថិភាព

ការកំណត់កម្មវិធីរុករក Tor អោយមានសុវត្តិភាព និងអាចប្រើប្រាស់បាន

ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា

What to do if Tor Browser is not working

កំពុង​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព

របៀបធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព Tor

PLUGINS, ADD-ONS និង JAVASCRIPT

របៀប​ដែល​កម្មវិធី​រុករក Tor គ្រប់គ្រង​កម្មវិធីបន្ថែម និង JavaScript

កំពុង​លុបកម្មវិធី

របៀប​លុបកម្មវិធី​រុករក Tor ពី​ប្រព័ន្ធ​របស់​អ្នក

TOR សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ

ស្វែងយល់អំពី Tor សម្រាប់ឧបករណ៍ចល័ត

បញ្ហា​ដែលស្គាល់

បញ្ហាដែលស្គាល់

ធ្វើឱ្យ TOR អាចប្រើចល័តបាន។

របៀបដំឡើង Tor នៅលើមេឌៀចល័ត

SUPPORT

How to get help, report a bug or give feedback