វិធីដែលសុវត្ថិភាព ហើយងាយបំផុតក្នុងការទាញយកកម្មវិធីរុករក Tor គឺតាមរយៈវេបសាយគម្រោងជាផ្លូវការរបស់កម្មវិធី Tor https//www.torproject.org/download ។ ការតភ្ជាប់របស់អ្នកទៅកាន់វេបសាយនឹងមានសុវត្ថិភាពតាមរយៈការប្រើប្រាស់ HTTPS ដែលបង្ករផលលំបាកដល់អ្នកដែលចង់បំបែកវា។

យ៉ាងណាមិញ វាអាចនឹងមានពេលខ្លះដែលអ្នកមិនអាចចូលទៅប្រើប្រាស់វេបសាយគម្រោងរបស់កម្មវិធី Tor៖ ឧទាហរណ៍ វាអាចត្រូវបានគេប្លុកនៅលើប្រព័ន្ធបណ្តាញរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើមានករណីនេះកើតឡើង អ្នកអាចប្រើប្រាស់វិធីទាញយកជំនួសមួយដែលបានរាយខាងក្រោម។

MIRRORS

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចចូលទៅទាញយកកម្មវិធីរុករក Tor ពីវេបសាយម្រោង Tor បាននោះទេ អ្នកអាចទាញយកវាតាមរយៈតំណភ្ជាប់ផ្លូវការបន្ថែមអាចតាមរយៈ EFFCalyx Institute.

GetTor

GetTor គឺជាសេវាកម្មដែលឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ផ្ញើសារជាមួយនឹងតំណភ្ជាប់ទៅកាន់កំណែចុងក្រោយបំផុតរបស់កម្មវិធីរុករក Tor ដែលបង្ហោះនៅទីតាំងផ្សេងៗគ្នាដូចជា Dropbox, Google Drive និង GitHub ។

ដើម្បីប្រើប្រាស់ GETTOR តាមរយៈអុីម៉ែល៖

ផ្ញើអុីម៉ែលរបស់អ្នកទៅកាន់ gettor@torproject.org សូមសរសេរពាក្យថា Windows ឬ OSX ឬក៏ Linux (ដោយមិនមានសញ្ញាសម្រង់) អាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍ដែលអ្នកកំពុងប្រើ។ For example, to get links for downloading Tor Browser for Windows, send an email to gettor@torproject.org with the word "windows" in it.

ក្រុមការងាររបស់ Gettor នឹងផ្ញើត្រឡប់មកវិញជាមួយហ្នឹងតំណភ្ជាប់ដែលអ្នកអាចទាញយកកញ្ចាប់កម្មវិធីរុករក Tor បាន signature crypto របស់ក្រាហ្វិក (ទាមទារសម្រាប់ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងការទាញយក)​ ខ្ចៅដៃដែលប្រើប្រាស់ចាំបាច់សម្រាប់បង្កើតការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ និងកញ្ចប់សុវត្ថិភាពរបស់កម្មវិធី។ អ្នកប្រហែលជាត្រូវបានផ្តល់ជម្រើសសម្រាប់ "32-bit" ឬ "64-bit" គឺអាស្រ័យទៅលើប្រភេទកុំព្យូទ័រដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់។

TO USE GETTOR VIA TELEGRAM

Send a message to @GetTor_Bot on Telegram.

  • Tap on 'Start' or write /start in the chat.

  • Select your language.

  • There are two options to download Tor Browser.

    • Tap on 'Send me Tor Browser' and choose your operating system. GetTor will respond with a downloadable Tor Browser file and the signature which can be used to verify the download.
    • Tap on 'Send me other mirrors for Tor Browser' to download from one of the official mirrors.

GetTor Bot