Resmi Tor Project-iň sahypasyndan, Tor Browser https://www.torproject.org/download salgysynda iň aňsat we ygtybarly göçürip alyp bolýar. Sahypa birikmegiňiz HTTPS arkaly üpjün edilýär, bu bolsa baglanyşygyňyzyň başga biri tarapyndan bozulmagyny kynlaşdyrýar.

Şeýle-de bolsa, Tor Project web sahypasyna girip bilmeýän wagtlaryňyz bolup biler: mysal üçin, toruňyzda petiklenip bilner. Şeýle ýagdaý ýüze çyksa, aşakda görkezilen göçürip almagyň alternatiw usullaryndan birini ulanyp bilersiňiz:

AÝNALAR

Tor Browser göçürip almak üçin resmi Tor Project-iň sahypasyna girip bilmeseňiz EFF or Calyx Institute, resmi aýnalaryny synap bilersiňiz.

GetTor

GetTor iberilen habarlara awtomatiki jogap berýän we Dropbox, Google Drive we GitHub ýaly dürli ýerlerde ýerleşýän häzirki Tor Browser wersiýasyna baglanyşyk iberýän hyzmat.

E-POÇTA ARKALY GETTOR ULANMAK

Ulanylýan operasiýa ulgamyňyza baglylykda habar tekstine "windows", "osx" ýa-da "linux" (sitatasyz) ýazyp gettor@torproject.org, e-poçta iberiň. Mysal üçin, Windows-da işlejek Tor Browser üçin baglanyşyk baglanyşyklaryny almak üçin gettor@torproject.org içindäki "windows" sözi bilen e-poçta iberiň.

GetTor hyzmaty, Tor Browser bukjasyny, şifrlenen goly (göçürip almagy barlamak üçin) döretmek üçin ulanylýan barmak yzy we bukjanyň barlag bahasy bolan baglanyşyklary öz içine alýan e-poçta bilen jogap berýär. Ulanylýan kompýuter modeliňize baglylykda, "32 bit" ýa-da "64 bit" programmalaryny saýlamagyňyz talap edilip bilner.

GETTOR TELEGRAM BILEN ULANMAK

Telegram arkaly habar iberiň @GetTor_Bot.

  • 'Start' düwmesine basyň ýa-da söhbetdeşlikde /start ýazyň.

  • Diliňizi saýlaň.

  • Tor Browser göçürip almak üçin iki wariant bar.

    • 'Maňa Tor Browser-ini iber'-e basyň we operasiýa ulgamyňyzy saýlaň. GetTor göçürip alyp bolýan Tor Browser faýly we göçürilen faýlda barlap boljak gol bilen jogap berýär.
    • Resmi aýna sahypalarynyň birinden göçürip almak üçin 'Tor Browser üçin aýna salgylaryny iberiň' düwmesine basyň.

GetTor Bot