កម្មវិធីរុករក Tor ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំ។ ប្រសិនបើអ្នកនៅប្រើប្រាស់កម្មវិធី Tor ដោយមិនធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ហានិភ័យនៃការបំបែកប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពលួចចម្លងទិន្ន័យឯកជនភាព និងអនាមិកភាពរបស់អ្នកគឺមានការប្រឈមខ្លាំង។

Tor Browser will prompt you to update the software once a new version has been released: the main menu (≡) will display a green circle with an upwards facing arrow in it, and you may see a written update indicator when Tor Browser opens. You can update either automatically or manually.

កំពុង​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​កម្មវិធី​រុករក Tor ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ

Select 'Restart to update Tor Browser' under the main menu

When you are prompted to update Tor Browser, click on the main menu (≡), then select "Update available - restart now".

Update progress bar

រងចាំរហូតដល់ដំណើរការទាញយក និងការតម្លើងត្រូវបានបញ្ចប់ បន្ទាប់មកកម្មវិធីរុករក Tor នឹងដំណើរការវិញដោយខ្លួនឯង។ នៅពេលនោះអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់នូវជំនាន់ចុងក្រោយរបស់វា។

កំពុង​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​កម្មវិធី​រុករក Tor ដោយ​ខ្លួនឯង​

នៅពេលអ្នកឃើញផ្ទាំងជូនដំណឹងពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធី សូមបិទបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់របស់អ្នករួចបិទកម្មវិធី។

ដើម្បីលុបកម្មវិធីរុករក Tor ពីប្រព័ន្ធរបស់អ្នកសូមលុបថតឯកសារ ដែលដាក់កម្មវិធីរុករក Tor (សូមពិនិត្យមើល Uninstalling ក្នុងផ្នែករបៀបលុបកម្មវិធី សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

ចូលទៅកាន់ https://www.torproject.org/download/ ហើយទាញយកនូវជំនាន់ចុងក្រោយរបស់កម្មវិធីរុករក Tor មុនតម្លើង។​