El navegador Tor ha d'estar actualitzat. Si continua amb l'ús de versions obsoletes, pot ser vulnerable a seriosos problemes de seguretat, comprometent la seva seguretat i anonimat.

El navegador Tor mostrarà quan es pot actualitzar un cop la última versió sigui alliberada: La icona Tor mostrarà un triangle groc amb un indicador d'actualització. Es pot realitzar de forma manual o automàtica.

ACTUALITZACIÓ AUTOMÀTICA DEL NAVEGADOR TOR

Quan sigui requerit a actualitzar el navegador Tor, faci clic en la icona Tor i seleccioni "comprovar actualitzacions".

Quan el navegador Tor hagi finalitzat la comprovació d'actualitzacions, faci clic en el botó "Actualitzar".

Esperi a la descarrega de l'actualització i posterior instal·lació, reiniciar el programa. Finalment s'executarà la última versió.

ACTUALITZACIÓ MANUAL DEL NAVEGADOR TOR

Quan se li requereixi l'actualització del navegador Tor, acabi la seva navegació i tanqui el programa.

Remove Tor Browser from your system by deleting the folder that contains it (see the Uninstalling section for more information).

Visitar https://www.torproject.org/download/ i descarregar una còpia de l'última versió del navegador Tor, posteriorment instal·lar.