El navegador Tor ha d'estar actualitzat. Si continua amb l'ús de versions obsoletes, pot ser vulnerable a seriosos problemes de seguretat, comprometent la seva seguretat i anonimat.

El navegador Tor mostrarà quan es pot actualitzar un cop la última versió sigui alliberada: La icona Tor mostrarà un triangle groc amb un indicador d'actualització. Es pot realitzar de forma manual o automàtica.

ACTUALITZACIÓ AUTOMÀTICA DEL NAVEGADOR TOR

When you are prompted to update Tor Browser, click on hamburger menu (main menu), then select “Restart to update Tor browser”.

Wait for the update to download and install, then Tor Browser will restart itself. You will now be running the latest version.

ACTUALITZACIÓ MANUAL DEL NAVEGADOR TOR

Quan se li requereixi l'actualització del navegador Tor, acabi la seva navegació i tanqui el programa.

Remove Tor Browser from your system by deleting the folder that contains it (see the Uninstalling section for more information).

Visitar https://www.torproject.org/download/ i descarregar una còpia de l'última versió del navegador Tor, posteriorment instal·lar.