សម្រាប់ Window

 1. ចូលទៅកាន់កម្មវិធីរុករក Tor ទាញយកតាមរយៈទំព័រ

2.​ ទាញយកឯកសារ .exe សម្រាប់ប្រព័ន្ធ Windows

 1. (បានណែនាំ) ការផ្ទៀងផ្ទាត់ សញ្ញានៃឯកសារ

 2. នៅពេលដែលដំណើរការទាញយកត្រូវបានបញ្ចប់ សូមចុចពីរដង ទៅលើឯកសារ .exe​ ហើយធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការដំឡើង។

សម្រាប់ macOS

 1. ចូលទៅកាន់កម្មវិធីរុករក Tor ទាញយកតាមរយៈទំព័រ

 2. ទាញយកឯកសារ .dmg សម្រាប់ macOS ។

 3. (បានណែនាំ) ការផ្ទៀងផ្ទាត់ សញ្ញានៃឯកសារ

 4. នៅពេលដែលដំណើរការទាញយកត្រូវបានបញ្ចប់ ចុចពីរដងលើ .dmg ហើយធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការដំឡើង។

សម្រាប់ GNU/Linux

 1. ចូលទៅកាន់កម្មវិធីរុករក Tor ទាញយកតាមរយៈទំព័រ

 2. ទាញយកឯកសារប្រភេទ GNU/Linux .tar.xz

 3. (បានណែនាំ) ការផ្ទៀងផ្ទាត់ សញ្ញានៃឯកសារ

 4. ធ្វើតាមការណែនាំនៅលើ Graphic ឬ Command-Line៖

កាតដំឡើងតាម Graphic

 • នៅពេលដែលដំណើរការទាញយកត្រូវបានបញ្ចប់ សូមពន្លាឯកសារកម្មវិធីដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការពន្លាឯសារកម្មវិធី។

 • អ្នកត្រូវតែប្រាប់ប្រព័ន្ធ GNU/Linux របស់អ្នកថា អ្នកចង់ដំណើរការឯកសារកម្មវិធី។ ចូលទៅកាន់ទីតាំងឯកសាររបស់កម្មវិធីរុករក Tor ដែលអ្នកបានពន្លាថ្មីៗ។ ចុច Mouse ខាងស្តាំ នៅលើ start-tor-browser.desktop រួចបើក Properties ឬ Preferences បន្ទាប់មកកំណត់សិទ្ធិដំណើរការឯកសារដូចកម្មវិធី។ ចុចពីរដងលើកម្មវិធីលើនិមិត្តសញ្ញាកម្មវីធីរុករក Tor ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការជាលើដំបូង។

ធ្វើឱ្យ .desktop file អាចដំណើរការបាននៅលើ Linux

សម្គាល់៖ លើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តការ Ubuntu និងប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀត ប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមដំណើរការ start-tor-browser.desktop អ្នកអាចនឹងឃើញជំនួសមកវិញដោយឯកសារអត្ថបទ។ ដើម្បីកែប្រែចំនុចនេះហើយអាចដំណើរការកម្មវិធីរុករក Tor សូមធ្វើតាមរបៀបដូចខាងក្រោម៖

 • បើក «ឯកសារ» (ឯកសារ GNOME/Nautilus)
 • ចុចយក Preferences
 • ចូលទៅកាន់ទំព័រ 'Behavior'
 • ជ្រើសយក "ដំណើរការកម្មវិធី" ឬ "អំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ" នៅខាងក្រោម "ឯកសារអត្ថបទដែលអាចប្រតិបត្តិបាន"
 • ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសយក​ "Run" បន្ទាប់ពីដំណើការកម្មវិធី start-tor-browser.desktop

Change behavior of executable text file to always run in Linux

ការដំឡើងដោយប្រើ Command-line

 • នៅពេលដែលដំណើរការទាញយកត្រូវបានបញ្ចប់ សូមពន្លាឯកសារជាមួយនឹង command tar-xf [TB archive]

 • ពីក្នុងទីតាំងផ្ទុកឯកសាររបស់កម្មវិធីរុករក Tor អ្នកអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីរុករក Tor បានតាមរយៈការដំណើរការ៖

  ./start-tor-browser.desktop

  សម្គាល់៖ ប្រសិនបើមិនអាចដំណើការ Command បាននោះទេ អ្នកប្រហែលជាត្រូវកំណត់សិទ្ធិអនុញ្ញាតអោយឯកសារដំណើរបានជាមុនសិន។ នៅក្នុងទីតាំងជាមួយគ្នានោះ សូម​ដំណើរការ​៖ chmod +x start-tor-browser.desktop

មានកំណត់សម្គាល់ផ្សេងបន្ថែមទៀតដែលអាចប្រើបានជាមួយ start-tor-browser.desktop នៅលើ command-line៖

Flag បរិយា
--register-app សម្រាប់បញ្ចូលកម្មវិធី​រុករក Tor នៅក្នុងកម្មវិធី Desktop របស់អ្នក
--verbose សម្រាប់បង្ហាញលទ្ធផលរបស់កម្មវិធី Tor និង Firefox នៅក្នុង Terminal។
--log [file] សម្រាប់រក្សាទុកលទ្ធផលកម្មវិធី Tor និង Firefox នៅក្នុង (default: tor-browser.log)
--detach សម្រាប់ផ្តាច់កម្មវិធី Terminal ចេញពី Tor ហើយដាក់ដំណើរនៅផ្ទាំងខាងក្រោយ។
--unregister-app សម្រាប់លុបកម្មវិធី Tor ចេញពីកម្មវិធី Desktop។

សូមពិនិត្យមើលពីរបៀបធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីរុករក Tor