សម្រាប់ Window

 1. ចូលទៅកាន់កម្មវិធីរុករក Tor ទាញយកតាមរយៈទំព័រ

2.​ ទាញយកឯកសារ .exe សម្រាប់ប្រព័ន្ធ Windows

 1. (បានណែនាំ) ការផ្ទៀងផ្ទាត់ សញ្ញានៃឯកសារ

 2. នៅពេលដែលដំណើរការទាញយកត្រូវបានបញ្ចប់ សូមចុចពីរដង ទៅលើឯកសារ .exe​ ហើយធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការដំឡើង។

សម្រាប់ macOS

 1. ចូលទៅកាន់កម្មវិធីរុករក Tor ទាញយកតាមរយៈទំព័រ

 2. ទាញយកឯកសារ .dmg សម្រាប់ macOS ។

 3. (បានណែនាំ) ការផ្ទៀងផ្ទាត់ សញ្ញានៃឯកសារ

 4. នៅពេលដែលដំណើរការទាញយកត្រូវបានបញ្ចប់ ចុចពីរដងលើ .dmg ហើយធ្វើតាមសេចក្តីណែនាំដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការដំឡើង។

សម្រាប់ GNU/Linux

 1. ចូលទៅកាន់កម្មវិធីរុករក Tor ទាញយកតាមរយៈទំព័រ

 2. ទាញយកឯកសារប្រភេទ GNU/Linux .tar.xz

 3. (បានណែនាំ) ការផ្ទៀងផ្ទាត់ សញ្ញានៃឯកសារ

 4. ធ្វើតាមការណែនាំនៅលើ Graphic ឬ Command-Line៖

កាតដំឡើងតាម Graphic

 • នៅពេលដែលដំណើរការទាញយកត្រូវបានបញ្ចប់ សូមពន្លាឯកសារកម្មវិធីដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការពន្លាឯសារកម្មវិធី។

 • អ្នកត្រូវតែប្រាប់ប្រព័ន្ធ GNU/Linux របស់អ្នកថា អ្នកចង់ដំណើរការឯកសារកម្មវិធី។ ចូលទៅកាន់ទីតាំងឯកសាររបស់កម្មវិធីរុករក Tor ដែលអ្នកបានពន្លាថ្មីៗ។ ចុច Mouse ខាងស្តាំ នៅលើ start-tor-browser.desktop រួចបើក Properties ឬ Preferences បន្ទាប់មកកំណត់សិទ្ធិដំណើរការឯកសារដូចកម្មវិធី។ ចុចពីរដងលើកម្មវិធីលើនិមិត្តសញ្ញាកម្មវីធីរុករក Tor ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការជាលើដំបូង។

ធ្វើឱ្យ .desktop file អាចដំណើរការបាននៅលើ Linux

សម្គាល់៖ លើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តការ Ubuntu និងប្រព័ន្ធផ្សេងៗទៀត ប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមដំណើរការ start-tor-browser.desktop អ្នកអាចនឹងឃើញជំនួសមកវិញដោយឯកសារអត្ថបទ។ In that case, you will have to change the default behavior and allow running .desktop files as executables. This setting can usually be found in your file manager.

ការដំឡើងដោយប្រើ Command-line

 • នៅពេលដែលដំណើរការទាញយកត្រូវបានបញ្ចប់ សូមពន្លាឯកសារជាមួយនឹង command tar-xf [TB archive]

 • ពីក្នុងទីតាំងផ្ទុកឯកសាររបស់កម្មវិធីរុករក Tor អ្នកអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីរុករក Tor បានតាមរយៈការដំណើរការ៖

  ./start-tor-browser.desktop

  សម្គាល់៖ ប្រសិនបើមិនអាចដំណើការ Command បាននោះទេ អ្នកប្រហែលជាត្រូវកំណត់សិទ្ធិអនុញ្ញាតអោយឯកសារដំណើរបានជាមុនសិន។ នៅក្នុងទីតាំងជាមួយគ្នានោះ សូម​ដំណើរការ​៖ chmod +x start-tor-browser.desktop

មានកំណត់សម្គាល់ផ្សេងបន្ថែមទៀតដែលអាចប្រើបានជាមួយ start-tor-browser.desktop នៅលើ command-line៖

Flag បរិយា
--register-app សម្រាប់បញ្ចូលកម្មវិធី​រុករក Tor នៅក្នុងកម្មវិធី Desktop របស់អ្នក
--verbose សម្រាប់បង្ហាញលទ្ធផលរបស់កម្មវិធី Tor និង Firefox នៅក្នុង Terminal។
--log [file] សម្រាប់រក្សាទុកលទ្ធផលកម្មវិធី Tor និង Firefox នៅក្នុង (default: tor-browser.log)
--detach សម្រាប់ផ្តាច់កម្មវិធី Terminal ចេញពី Tor ហើយដាក់ដំណើរនៅផ្ទាំងខាងក្រោយ។
--unregister-app សម្រាប់លុបកម្មវិធី Tor ចេញពីកម្មវិធី Desktop។

សូមពិនិត្យមើលពីរបៀបធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីរុករក Tor