Cho Windows

 1. Điều hướng đến Trình duyệt Tor Browser trang tải xuống.

 2. Tải xuống tập tin .exe cho Windows.

 3. (Được khuyến nghị) Xác minh chữ ký của tập tin.

 4. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy nhấp đúp vào tập tin .exe. Hoàn tất quá trình hướng dẫn cài đặt.

Cho macOS

 1. Điều hướng đến Trình duyệt Tor Browser trang tải xuống.

 2. Tải xuống tập tin .dmg cho macOS.

 3. (Được khuyến nghị) Xác minh chữ ký của tập tin.

 4. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy nhấp đúp vào tập tin .dmg. Hoàn tất quá trình hướng dẫn cài đặt.

Cho GNU/Linux

 1. Điều hướng đến Trình duyệt Tor Browser trang tải xuống.

 2. Tải xuống tập tin .tar.xz cho GNU/Linux.

 3. (Được khuyến nghị) Xác minh chữ ký của tập tin.

 4. Bây giờ hãy làm theo phương pháp đồ họa hoặc dòng lệnh command:

Phương pháp đồ hoạ

 • Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy giải nén tập tin lưu trữ bằng trình quản lý tập tin lưu trữ.

 • Bạn sẽ cần phải thông báo cho GNU/Linux của bạn rằng bạn muốn có khả năng thực thi các tập lệnh shell script. Điều hướng đến thư mục Trình duyệt Tor Browser mới được giải nén. Nhấp chuột phải vào start-tor-browser.desktop, mở Thuộc tính hoặc Tùy chọn và thay đổi quyền để cho phép thực thi tập tin dưới dạng chương trình. Nhấp đúp chuột vào biểu tượng để khởi động trình duyệt Tor Browser lần đầu tiên.

Làm cho tập tin .desktop có thể được thực thi trong Linux

Lưu ý: Trên Ubuntu và một số bản phân phối khác, nếu bạn cố khởi chạy start-tor-browser.desktop, một tập tin văn bản có thể sẽ mở ra. Trong trường hợp đó, bạn sẽ phải thay đổi hành vi ứng xử mặc định và cho phép việc chạy các file tập tin .desktop như các thực thi khả dụng executables. Cài đặt này có thể thường xuyên được tìm thấy trong trình quản lý file tập tin của bạn.

Phương pháp dùng dòng lệnh

 • Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy giải nén tập tin lưu trữ bằng lệnh tar -xf [TB archive].

 • Từ bên trong thư mục trình duyệt Tor Browser, bạn có thể khởi chạy trình duyệt Tor Browser bằng cách chạy:

  ./start-tor-browser.desktop

  Lưu ý: Nếu lệnh command này không chạy được, có thể bạn cần phải làm cho tập tin có thể thực thi được. Từ trong thư mục này hãy chạy: chmod +x start-tor-browser.desktop

Một số cờ flag bổ sung có thể được sử dụng với start-tor-browser.desktop từ dòng lệnh command:

Cờ Flag Mô tả
--register-app Để đăng ký trình duyệt Tor Browser làm một ứng dụng desktop.
--verbose Để hiển thị đầu ra output của Tor và Firefox trong terminal.
--log [tập tin] Để ghi đầu ra output của Tor và Firefox trong tập tin (mặc định: tor-browser.log).
--detach Để tách khỏi terminal và chạy Trình duyệt Tor Browser ở chế độ nền.
--unregister-app Để bỏ đăng ký trình duyệt Tor Browser làm một ứng dụng desktop.

Xem tại đây làm thế nào để cập nhật trình duyệt Tor Browser.