សេវាកម្ម Onion (ត្រូវបានស្គាល់ថា "សេវាកម្មលាក់កំបាំង") មានសេវាកម្មផ្សេងៗទៀត (ដូចជាវេបសាយ) ដែលអាចចូលទៅប្រើប្រាស់បានតាមរយៈបណ្តាញ Tor តែប៉ុណ្ណោះ។

សេវាកម្ម Onion ផ្តល់នូវគុណប្រយោជន៍ច្រើនជាងសេវាកម្មធម្មតានៅលើ​សេវាកម្មវេបសាយ។

  • សេវាកម្ម Onion ព័ត៌មានទីតាំង អាស័យដ្ឋានអុីនធឹណេតរបស់អ្នកត្រូវបានលាក់បាំង ដែលធ្វើអោយមានការលំបាកក្នុងការតាមដាន ឬកំណត់សម្គាល់ពីប្រភពដើមរបស់វា។
  • គ្រប់ចរាចរណ៍ទិន្នន័យរវាងសេវាកម្ម Onion និង អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានធ្វើកូដនីយកម្មទាំងសងខាង ដូច្នេះហើយអ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភពី កាភ្ជាប់តាមរយៈ HTTPS
  • The address of an onion service is automatically generated, so the operators do not need to purchase a domain name.
  • Because of the cryptography involved, the .onion URL lets Tor ensure that it is connecting to the right location and that the connection is not being tampered with.

របៀប​ចូលប្រើ​សេវាកម្ម ONION

Just like any other website, you will need to know the address of an onion service in order to connect to it. An onion address consists of 56 letters and numbers, followed by ".onion".

នៅពេលចូលទៅកាន់គេហទំព័រដោយប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Onion កម្មវិធីរុករក Tor នឹងបង្ហាញនិមិត្តសញ្ញារូបខ្ទឹមបារាំងដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលកំពុងប្រើប្រាស់ជាមួយ៖ វាគឺមានសុវត្តិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ Onion។​ អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីវេបសាយ Onion ដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់តាមរយៈការពិនិត្យមើលការបង្ហាញលើច្រក។

មានវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់វេបសាយ Onion ប្រសិនបើអ្នកគ្រប់គ្រងវេបសាយបានដាក់បញ្ចូលមុខងារ Onion-Location ។​ Onion-Location គឺជា HTTP header ដែលមិនមានស្ដង់ដារ ដែលវេបសាយអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយភ្ជាប់ទៅសេវាកម្ម Onion។​ ប្រសិនបើវេបសាយដែលអ្នកបានចូលទៅប្រើប្រាស់មាននៅលើបណ្តាញ Onion ផ្ទាំងព័ត៌មានការស្នើរសុំពណ៍ស្វាយនឹងបង្ហាញឡើង នៅក្នុងរបារ URL នៅក្នុងកម្មវិធីរុករក Tor នឹងបង្ហាញថា ".onion អាចប្រើប្រាស់បាន"។ នៅពេលអ្នកចុចលើ ".onion ដែលអាចប្រើបាន" វេបសាយនឹងដំណើរការឡើងវិញ និងបញ្ជូនបន្តទៅសមភាគីរបស់ onion ។

Onion-Location

ONION SERVICE AUTHENTICATION

សេវាកម្មដែលផ្តល់សិទ្ធដោយ onion គឺជាសេវាដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅហ្នឹងវេបសាយ Onion ដែលទាមទារអោយអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ធ្វើយថាភូតកម្មមុននឺងចូលទៅប្រើប្រាស់។​ ជាអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី Tor អ្នកអាចធ្វើយថាភូតកម្មដោយខ្លួនអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីរុករក Tor។​ ដើម្បីចូលទៅប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ អ្នកនឹងតម្រូវចូលទៅប្រើប្រាស់ព័ត៌មានគណនីពីសេវាកម្មគ្រប់គ្រងរបស់ Onion។ នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលមានយថាភូតកម្មដោយ Onion កម្មវិធី​រុករកTor នឹងបង្ហាញអ្នកនៅក្នុងរបារ URL រូបកូនសោពណ៌ប្រផេះដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់កម្មវិធី។ ដាក់បញ្ចូលសោសម្ងាត់ត្រេឹមត្រូវរបស់អ្នកទៅក្នុងប្រអប់។

Client Authorization

សេវាកម្ម ONION មាន​បញ្ហា

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយរបស់ onion បាននោះទេ កម្មវិធីរុករក Tor នឹងបង្ហាញអ្នកពីមូលហេតុនៃកំហុសឆ្គងដែលនាំអោយវេបសាយមិនដំណើរការ។ ភាពខុសឆ្គងអាចកើតមាននៅលើស្រទាប់ផ្សេងៗគ្នា៖ កំហុសឆ្គងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ កំហុសឆ្គងរបស់ប្រព័ន្ធបណ្តាញ ឬកំហុសឆ្គងរបស់សេវាកម្ម។ កំហុសទាំងនោះអាចដោះស្រាយបានតាមរយៈការធ្វើតាមសេចក្តីនាំសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារ។ តារាងខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញពីកំហុសឆ្គងដែលអាចកើតមាន និងវិធីដែលអ្នកគួរប្រើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា។

Code Error Title Short Description
0xF0 Onionsite Not Found The most likely cause is that the onionsite is offline. Contact the onionsite administrator.
0xF1 Onionsite Cannot Be Reached The onionsite is unreachable due an internal error.
0xF2 Onionsite Has Disconnected The most likely cause is that the onionsite is offline. Contact the onionsite administrator.
0xF3 Unable to Connect to Onionsite The onionsite is busy or the Tor network is overloaded. Try again later.
0xF4 Onionsite Requires Authentication Access to the onionsite requires a key but none was provided.
0xF5 Onionsite Authentication Failed The provided key is incorrect or has been revoked. Contact the onionsite administrator.
0xF6 Invalid Onionsite Address The provided onionsite address is invalid. Please check that you entered it correctly.
0xF7 Onionsite Circuit Creation Timed Out Failed to connect to the onionsite, possibly due to a poor network connection.

ការ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចទាក់ទងទៅកាន់សេវាកម្ម Onion ដែលអ្នកបានស្នើរសុំ សូមពិនិត្យអាសយដ្ឋានដែលអ្នកបានបញ្ចូលអោយបានត្រឹមត្រូវ៖ ទោះបីជាមានកំហុសតិចតួចក៏អាចធ្វើអោយកម្មវិធីរុករក Tor មិនអាចភ្ជាប់ទៅកាន់វេបសាយដែរ។

If you are trying to access a 16 character (the shorter "V2 format") onion service, this type of address no longer works on today's Tor network.

អ្នកអាចតតេស្តសាល្បង ប្រសិនបើអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Onion ផ្សេងទៀតតាមរយៈការតភ្ជាប់ទៅកាន់ DuckDuckGo's Onion Service.

ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមិនអាចចូលទៅប្រើប្រាស់វេបសាយរបស់ Onion បន្ទាប់ពីផ្ទៀងផ្ទាត់ពីអាសយដ្ឋានហើយក៏ដោយ សូមព្យាយាមម្តងទៀតនៅពេលក្រោយ។ វាអាចមានបញ្ហាទៅលើការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធបណ្តាញជាបណ្តោះអាសន្ន ឬអ្នកគ្រប់គ្រងវេបសាយកំណត់ដើម្បីផ្អាកដោយគ្មានការជួនដំណឹង។