ប្រសិនបើចូលចិត្តប្រើ Tor អាចធ្វើឱ្យឯកសារចល័តបានដោយទាញយកវាចេញពីការរក្សាទុកឯកសាររបស់វាដោយផ្ទាល់ទៅលើមេឌៀដែលអាចដកចេញបានដូចជាឌុយ USB ឬ SD card ។ វាត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើមេឌៀដែលអាចប្រើការបាន ដូច្នេះកម្មវិធីរុករក Tor អាចត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមតម្រូវការ។

សម្រាប់ Windows៖

 1. ដោតមេឌៀចល័តរបស់អ្នក ហើយលុបឯកសារ។ រាល់filesystemនឹងដំណើរការ។

 2. រុករកទៅកម្មវិធីរុករក Tor តាមរយៈទំព័រ.

 3. ទាញយកឯកសារ Windows .exe រក្សាទុកដោយផ្ទាល់ក្នុងឯកសារមេឌៀ។

 4. (បានណែនាំ) ការផ្ទៀងផ្ទាត់ files signature

 5. នៅពេលការទាញយកបានបញ្ចប់សូមចុចលើឯកសារ .exe ហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរការដំឡើង។

 6. នៅពេលដែលការដំឡើងសួរកន្លែងដែលត្រូវដំឡើង Tor សូមជ្រើសរើសមេឌៀដែលអាចដកចេញបាន។

សម្រាប់ macOS៖

 1. Plug in your removable media and format it. You must use Mac OS Extended (Journaled) format.

 2. រុករកទៅកម្មវិធីរុករក Tor តាមរយៈទំព័រ.

 3. ទាញយកឯកសារ macOSS .dmg រក្សាទុកដោយផ្ទាល់ក្នុងឯកសាមេឌៀអ្នក។

 4. (បានណែនាំ) ការផ្ទៀងផ្ទាត់ files signature

 5. នៅពេលការទាញយកបានបញ្ចប់សូមចុចលើ .dmg ហើយចាប់ផ្តើមដំណើរការដំឡើង។

 6. នៅពេលដែលការដំឡើងសួរកន្លែងដែលត្រូវដំឡើង Tor សូមជ្រើសរើសមេឌៀដែលអាចដកចេញបាន។

សម្រាប់ GNU/Linux:

 1. ដោតមេឌៀចល័តរបស់អ្នក ហើយលុបឯកសារ។ រាល់filesystemនឹងដំណើរការ។

 2. រុករកទៅកម្មវិធីរុករក Tor តាមរយៈទំព័រ.

 3. ទាញយកឯកសារលីនុច .tar.xz រក្សាទុកដោយផ្ទាល់ក្នុងឯកសារមេឌៀ

 4. (បានណែនាំ) ការផ្ទៀងផ្ទាត់ files signature

 5. នៅពេលការទាញយកបានបញ្ចប់ សូមពន្លាឯកសារទៅក្នុងថតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរ។