នៅពេលប្រើប្រាស់កម្មវិធីរុករកTor អ្នកនឹងឃើញតំណើរការភ្ជាប់ទៅ​Tor Window. ចំណុចនេះបង្ហាញអ្នកពីជម្រើស ដើម្បីតភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធបណ្តាញរបស់ Tor ដោយផ្ទាល់ ឬ ដើម្បីកំណត់ពីការតភ្ជាប់ទៅកាន់កម្មវិធីរុករក Tor នៅលើប្រព័ន្ធបណ្តាញរបស់អ្នក។ ជ្រើសយកប្រអប់ធីក សម្រាប់ការតភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធបណ្តាញ Tor ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើអ្នកចង់បានការតភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ភ្ជាប់

ចុច 'connect' ដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់ Tor

ករណីភាគច្រើន ការជ្រើសយក "ភ្ជាប់" នឹងអនុញ្ញាត្តអោយអ្នកតភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធបណ្តាញ Tor ដោយមិនតម្រូវអោយមានការកំណត់អ្វីទាំងអស់។

នៅពេលដែលចុចលើវា ផ្ទាំងនៃការតភ្ជាប់នឹងបង្ហាញឡើងដែលបង្ហាញអំពីដំណើរការនៃការតភ្ជាប់។ If you are on a relatively fast connection, but this bar seems to get stuck at a certain point, try the 'Connection Assist' or see the Troubleshooting page for help solving the problem. Or, if you know that your connection is censored or uses a proxy, you should click on "Configure Connection".

Click 'Configure Connection' to adjust network settings

CONNECTION ASSIST

If Tor is blocked in your location, trying a bridge may help. Connection Assist can choose one for you using your location.

ការភ្ជាប់ជំនួយដោយស្វ័យប្រវត្តិ

If Connection Assist is unable to determine your location or you want to configure your connection manually instead, you can select your region from the dropdown menu and click on 'Try a Bridge'.

កំណត់ជំនួយក្នុងការភ្ជាប់

ការរៀបចំការកំណត់

កម្មវិធីរុករក Tor នឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបនិងជម្រើសនៃការរៀបចំការកំណត់ជាបន្តបន្ទាប់។

The Connection Assist informs you about the state of your Internet connection and your connection to the Tor network.

ភ្ជាប់ការសាកល្បងដោយជោគជ័យ

ការភ្ជាប់សាកល្បងដោយជោគជ័យ

The first checkbox is 'Quickstart'. If selected, every time you open Tor Browser, it will try to connect with your previous network settings.

Quickstart

If you know your connection is censored, or you have tried and failed to connect to the Tor network and no other solutions have worked, you can configure Tor Browser to use a pluggable transport. 'Bridges' will display the Circumvention section to configure a pluggable transport or to connect using Bridges.

ការកំណត់ការរចនាសម្ព័ន្ធ Tor bridge

ជម្រើសផ្សេងទៀត

If your connection uses a proxy you can configure it by clicking on 'Settings ...' against 'Configure how Tor Browser connects to the Internet'. In most cases, this is not necessary. You will usually know if you need to select this checkbox because the same settings will be used for other browsers on your system. ប្រសិនជាអាច សូមសួរទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបណ្តាញរបស់អ្នកដើម្បីចង្អុលបង្ហាញ។ ប្រសិនបើ ការតភ្ជាប់របស់អ្នកមិនប្រើប្រាស់ ប្រុកស៊ី សូមចុច "Connect"។

កំណត់ប្រូកស៊ីសម្រាប់កម្មវិធីរុករក Tor