Tor Browser işe girizeniňizde, Tor Birikmek penjiresi peýda bolýar. Bu size Tor network gönüden birikmek ýa-da baglanyşyk üçin Tor Browser düzmek mümkinçiligini hödürleýär. Tor network elmydama awtomatiki birikdirilmek isleýändigiňizi soraýan bellik gutusy bar, eger şeýle bolsa, gutyny belläň.

BAGLAMAK

Tor-a birikmek üçin 'birikmek' düwmesine basyň

Köplenç "Birikdir" opsiýasyny saýlamak, hiç hili konfigurasiýa bolmazdan Tor network birikdiriler.

Bir gezek basylanda, Tor birikmesiniň gidişini görkezýän status paneli peýda bolar. Çalt birikdirilseňiz, ýöne çyzgy hereketsiz dowam edýän bolsa, 'Baglanyşyk Kömekçisi' aýratynlygyny ulanyp bilersiňiz ýa-da näme edip biljekdigiňizi görmek üçinNäsazlygy düzeltmek sahypasyny barlap bilersiňiz. Ýa-da baglanyşygyňyzyň senzuradan geçirilendigini ýa-da proksiy ulanýandygyny bilýän bolsaňyz, "Baglanyşygy sazlamak" düwmesine basmaly.

Tor sazlamalaryny sazlamak üçin 'Baglanyşygy sazlamak' düwmesine basyň

BAGLANŞYK KÖMEKÇISI

Tor ulgamyňyz ýerleşýän ýeriňizde petiklenen bolsa, köpri ulanmak kömek edip biler.Baglanşyk kömekçisi bilen ýerleşýän ýeriňizi ulanyp, baglanyşygyny kesgitläp bilersiňiz.

Baglanyşyk Kömekçisi awtomatiki

Baglanşyk kömekçisi ýerleşýän ýeriňizi kesgitläp bilmese ýa-da birikmäni el bilen düzmek isleseňiz, açylýan menýudan sebitiňizi saýlap, 'Köpri synap görüň' düwmesine basyp bilersiňiz.

Baglanyşyk Kömekçisi konfigurasiýasy

SAZLAMAK

Tor Browser size birnäçe konfigurasiýa opsiýalaryny berýär.

Baglanyşyk Kömekçisi, internet birikmäňiziň we Tor toruna birikmegiň ýagdaýy barada size habar berýär.

Baglanyşyk Testi üstünlikli]

Baglanyşyk Testi şowsuz

Birinji bellik gutujyk, 'Çalt başlangyç' gutusy. Saýlananynda, Tor Browser-i işe başlanda öňki düzülen sazlamalary bilen birikmäge synanyşýar.

Çalt Işlet

Baglanyşygyňyzyň senzuradan geçirilendigini bilýän bolsaňyz, ýa-da Tor network birigip synap gören bolsaňyz we başga hiç hili çözgüt tapmadyk bolsaňyz, Tor Browser üýtgedip bolýan daşaýjy ulanyp bilersiňiz. 'Köpriler', geçip bolýan dakylýan daşaýjylary sazlap boljak ýa-da Köpriler] ulanyp baglanyşyk gurup boljak Päsgelçiligi geçmek] bölümini görkezýär.

Tor köprüsini sazlaň

BAŞGA OPSIÝALAR

Baglanyşygyňyz proksi ulanýan bolsa, 'Tor Browser internete nädip birikýändigini sazlaň' garşy 'Sazlamalar...' düwmesine basyp sazlap bilersiňiz. Köp halatlarda bu zerur däl. Bu bellik gutusyny saýlamalydygyňyzy adatça bilersiňiz, sebäbi ulgamyňyzdaky beýleki brauzerler üçin şol bir sazlamalar ulanylar. Mümkin bolsa, tor administratoryňyzdan ýol görkezmegini soraň. Baglanyşygyňyz proksi ulanmasa, "Birikdir" basyň.

Tor Browser üçin proksi sazlamalary