ប្រសិនបើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដូចជាលេខសម្ងាត់គណនីបញ្ជូនតាមចរន្តអុីនធឺណេតដោយបានធ្វើកូដនីយកម្ម វាគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការលួចចម្លង។ ប្រសិនបើអ្នកចូលទៅប្រើប្រាស់វេបសាយណាមួួយ សូមអោយប្រាកដថាវេបសាយទាំងនោះផ្តល់នូវកូដនីយកម្ម HTTPS ដែលជួយការពារអ្នកពីការលួចបន្លំ។ អ្នកអាចពិនិត្យនៅក្នុងរបារ URL៖ ប្រសិនការតភ្ជាប់របស់អ្នកមានសុវត្តិភាពវាគួរតែចាប់ផ្តើមជាមួយនឹង “https://” ជាជាង “http://”.

HTTPS-Only Mode in Tor Browser

HTTPS-Only mode forces all connections to websites to use a secure encrypted connection called HTTPS. Most websites already support HTTPS; some support both HTTP and HTTPS. Enabling this mode guarantees that all of your connections to websites are upgraded to use HTTPS and hence secure.

HTTPS-only mode in Tor Browser

Some websites only support HTTP and the connection cannot be upgraded. If a HTTPS version of a site is not available, you will see a "Secure Connection Not Available" page:

Secure Connection not available when HTTP website

If you click 'Continue to HTTP Site' you accept the risk and then will visit a HTTP version of the site. HTTPS-Only Mode will be turned off temporarily for that site.

Click the 'Go Back' button if you want to avoid any unencrypted connections.

គំនូស​តាងខាងក្រោម បង្ហាញពីព័ត៌មានដែលអាចទទួលបានដោយអ្នកលួចលបស្តាប់ ដែលមាន និងគ្មានកម្មវិធីរុករក Tor និង កូដនីយកម្ម HTTPS៖

  • ចុចប៊ូតុង “Tor” ដើម្បីមើលថា តើទិន្នន័យអ្វីខ្លះដែលអាចមើលឃើញដោយអ្នកតាមដាននៅពេលអ្នកកំពុងប្រើ Tor ។ ប៊ូតុងនឹងប្រែទៅជាពណ៌បៃតងដើម្បីបង្ហាញថា Tor ត្រូវបានបើក។
  • ចុចប៊ូតុង “HTTPS” ដើម្បីមើលថា តើទិន្នន័យអ្វីខ្លះដែលអាចមើលឃើញដោយអ្នកតាមដាននៅពេលអ្នកកំពុងប្រើ HTTPS ។ ប៊ូតុងនឹងប្រែពណ៌បៃតងដើម្បីបង្ហាញថា HTTPS ត្រូវបានបើក។
  • នៅពេលដែលប៊ូតុងទាំងពីរមានពណ៌បៃតង អ្នកនឹងឃើញទិន្នន័យដែលអាចមើលឃើញដោយអ្នកតាមដាន នៅពេលអ្នកកំពុងប្រើឧបករណ៍ទាំងពីរនេះ។
  • នៅពេលដែលប៊ូតុងទាំងពីរមានពណ៌ប្រផេះ អ្នកនឹងឃើញទិន្នន័យដែលអាចមើលឃើញដោយអ្នកតាមដាន នៅពេលអ្នកមិនប្រើឧបករណ៍ទាំងពីរ។ទិន្នន័យដែលមានសក្តានុពលអាចត្រូវគេមើលឃើញ
Site.com
វេបសាយបានចូលមើល។
អ្នក​ប្រើប្រាស់ / ពាក្យ​សម្ងាត់
ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ និង​ពាក្យ​សម្ងាត់​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​យថាភូតកម្ម។
ទិន្នន័យ
ទិន្នន័យកំពុងត្រូវបានបញ្ជូន។
ទីតាំង
ទីតាំងបណ្តាញរបស់កុំព្យូទ័រដែលប្រើដើម្បីចូលមើលវេបសាយ (អាសយដ្ឋាន IP សាធារណៈ)។
Tor​
ថាតើ Tor ត្រូវបានប្រើប្រាស់ឬអត់។