ប្រសិនបើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដូចជាលេខសម្ងាត់គណនីបញ្ជូនតាមចរន្តអុីនធឺណេតដោយបានធ្វើកូដនីយកម្ម វាគឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការលួចចម្លង។ ប្រសិនបើអ្នកចូលទៅប្រើប្រាស់វេបសាយណាមួួយ សូមអោយប្រាកដថាវេបសាយទាំងនោះផ្តល់នូវកូដនីយកម្ម HTTPS ដែលជួយការពារអ្នកពីការលួចបន្លំ។ អ្នកអាចពិនិត្យនៅក្នុងរបារ URL៖ ប្រសិនការតភ្ជាប់របស់អ្នកមានសុវត្តិភាពវាគួរតែចាប់ផ្តើមជាមួយនឹង “https://” ជាជាង “http://”.

HTTPS-Only Mode in Tor Browser

HTTPS-Only mode forces all connections to websites to use a secure encrypted connection called HTTPS. Most websites already support HTTPS; some support both HTTP and HTTPS. Enabling this mode guarantees that all of your connections to websites are upgraded to use HTTPS and hence secure.

HTTPS-only mode in Tor Browser

Some websites only support HTTP and the connection cannot be upgraded. If a HTTPS version of a site is not available, you will see a "Secure Connection Not Available" page:

Secure Connection not available when HTTP website

If you click 'Continue to HTTP Site' you accept the risk and then will visit a HTTP version of the site. HTTPS-Only Mode will be turned off temporarily for that site.

Click the 'Go Back' button if you want to avoid any unencrypted connections.

Cryptocurrency safety

Tor Browser presents a security prompt if a cryptocurrency address has been copied from an insecure HTTP website. The cryptocurrency address could have been modified and should not be trusted. Clicking 'Reload Tab with a New Circuit' will attempt to load a secure version of the website with a new Tor circuit.

Cryptocurrency safety

If you click 'Dismiss' you accept the risk and the cryptocurrency address will be copied to the clipboard.

How HTTPS encryption and Tor works in Tor Browser to enhance your privacy and anonymity

គំនូស​តាងខាងក្រោម បង្ហាញពីព័ត៌មានដែលអាចទទួលបានដោយអ្នកលួចលបស្តាប់ ដែលមាន និងគ្មានកម្មវិធីរុករក Tor និង កូដនីយកម្ម HTTPS៖

  • ចុចប៊ូតុង “Tor” ដើម្បីមើលថា តើទិន្នន័យអ្វីខ្លះដែលអាចមើលឃើញដោយអ្នកតាមដាននៅពេលអ្នកកំពុងប្រើ Tor ។ ប៊ូតុងនឹងប្រែទៅជាពណ៌បៃតងដើម្បីបង្ហាញថា Tor ត្រូវបានបើក។
  • ចុចប៊ូតុង “HTTPS” ដើម្បីមើលថា តើទិន្នន័យអ្វីខ្លះដែលអាចមើលឃើញដោយអ្នកតាមដាននៅពេលអ្នកកំពុងប្រើ HTTPS ។ ប៊ូតុងនឹងប្រែពណ៌បៃតងដើម្បីបង្ហាញថា HTTPS ត្រូវបានបើក។
  • នៅពេលដែលប៊ូតុងទាំងពីរមានពណ៌បៃតង អ្នកនឹងឃើញទិន្នន័យដែលអាចមើលឃើញដោយអ្នកតាមដាន នៅពេលអ្នកកំពុងប្រើឧបករណ៍ទាំងពីរនេះ។
  • នៅពេលដែលប៊ូតុងទាំងពីរមានពណ៌ប្រផេះ អ្នកនឹងឃើញទិន្នន័យដែលអាចមើលឃើញដោយអ្នកតាមដាន នៅពេលអ្នកមិនប្រើឧបករណ៍ទាំងពីរ។ទិន្នន័យដែលមានសក្តានុពលអាចត្រូវគេមើលឃើញ
Site.com
វេបសាយបានចូលមើល។
អ្នក​ប្រើប្រាស់ / ពាក្យ​សម្ងាត់
ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ និង​ពាក្យ​សម្ងាត់​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​យថាភូតកម្ម។
ទិន្នន័យ
ទិន្នន័យកំពុងត្រូវបានបញ្ជូន។
ទីតាំង
ទីតាំងបណ្តាញរបស់កុំព្យូទ័រដែលប្រើដើម្បីចូលមើលវេបសាយ (អាសយដ្ឋាន IP សាធារណៈ)។
Tor​
ថាតើ Tor ត្រូវបានប្រើប្រាស់ឬអត់។