If personal information such as a login password travels unencrypted over the Internet, it can very easily be intercepted by an eavesdropper. If you are logging into any website, you should make sure that the site offers HTTPS encryption, which protects against this kind of eavesdropping. You can verify this in the URL bar: if your connection is encrypted, the address will begin with "https://", rather than "http://".

Chế độ chỉ HTTPS mà thôi trong Trình duyệt Tor Browser

Chế độ Chỉ HTTPS mà thôi bắt buộc tất cả các kết nối tới các trang web sử dụng một kết nối an toàn được mã hóa có tên là HTTPS. Hầu hết các trang web đã hỗ trợ HTTPS; một số hỗ trợ cả HTTP và HTTPS. Kích hoạt chế độ này đảm bảo rằng tất cả các kết nối của bạn tới các trang web được nâng cấp để sử dụng HTTPS và do đó an toàn.

Chế độ chỉ HTTPS mà thôi trong Trình duyệt Tor Browser

Some websites only support HTTP and the connection cannot be upgraded. If a HTTPS version of a site is not available, you will see a "Secure Connection Not Available" page:

Kết nối An toàn không khả dụng trong khi trang web HTTP

Nếu bạn nhấp vào 'Tiếp tục tới Trang web HTTP', bạn chấp nhận rủi ro và sau đó sẽ truy cập một phiên bản HTTP của trang web. Chế độ chỉ HTTPS mà thôi sẽ tạm thời bị tắt cho trang web đó.

Nhấp vào nút 'Quay lại' nếu bạn muốn phòng tránh bất kỳ kết nối nào không được mã hóa.

Biểu thị sau đây cho thấy những thông tin gì bị lộ cho các bên nghe lén có và không có trình duyệt Tor Browser và mã hoá HTTPS:

  • Nhấp vào nút "Tor" để xem dữ liệu gì hiển thị ra cho các quan sát viên khi bạn đang sử dụng Tor. Chiếc nút sẽ chuyển xanh lá để biểu thị rằng Tor được bật.
  • Nhấp vào nút "HTTPS" để xem dữ liệu gì hiển thị cho các quan sát viên khi bạn đang sử dụng HTTPS. Chiếc nút sẽ chuyển xanh lá để biểu thị rằng HTTPS được bật.
  • Khi cả hai nút đều là xanh lá, bạn sẽ thấy được dữ liệu hiển thị ra cho các quan sát viên khi bạn đang sử dụng cả hai công cụ.
  • Khi cả hai nút đều là xám, bạn sẽ thấy được dữ liệu hiển thị ra cho các quan sát viên khi bạn không sử dụng bất kỳ công cụ nào.DỮ LIỆU CÓ NGUY CƠ BỊ LỘ
Site.com
Trang web đang được truy cập.
người dùng / mật khẩu
Tên người dùng và mật khẩu được sử dụng cho việc xác nhận.
dữ liệu
Dữ liệu đang được chuyển giao.
địa điểm
Vị trí mạng của máy tính đã được sử dụng để truy cập trang web (địa chỉ IP công cộng).
Tor
Tor hiện có đang được sử dụng hay không.