Việc xoá bỏ Trình duyệt Tor Browser khỏi hệ thống là đơn giản:

Trên Windows:

 • Xác định vị trí thư mục hoặc ứng dụng Trình duyệt Tor Browser của bạn. Vị trí mặc định là Desktop.
 • Xoá bỏ thư mục hoặc ứng dụng trình duyệt Tor Browser.
 • Làm rỗng Thùng rác của bạn.

Trên macOS:

 • Xác định vị trí ứng dụng trình duyệt Tor Browser của bạn. Vị trí mặc định là thư mục Ứng dụng (Applications).
 • Di chuyển ứng dụng trình duyệt Tor Browser tới Thùng rác.
 • Đi tới thư mục ~/Library/Application Support/ của bạn.
 • Lưu ý rằng thư mục Library (Thư viện) bị ẩn đi trên những phiên bản mới hơn của macOS. Để điều hướng tới thư mục này trong Finder, hãy lựa chọn "Go to Folder..." (Đi tới Thư mục...) trong phần menu "Go" (Chạy).

Đi tới tuỳ chọn menu thư mục

 • Sau đó gõ nhập vào ~/Library/Application Support/ trong cửa sổ window và nhấp vào "Go" (Chạy).

Đi tới cửa sổ thư mục

 • Xác định vị trí của thư mục Dữ liệu trình duyệt Tor Browser (TorBrowser-Data) và di chuyển nó tới Thùng rác.
 • Làm rỗng Thùng rác của bạn.

Hãy lưu ý rằng nếu bạn đã không cài đặt trình duyệt Tor Browser tại vị trí mặc định (thư mục Applications "Ứng dụng"), thì thư mục dữ liệu trình duyệt TorBrowser-Data sẽ không được đặt tại thư mục ~/Library/Application Support/, mà trong cùng một thư mục mà bạn đã cài đặt trình duyệt Tor Browser.

Trên Linux:

 • Xác định vị trí thư mục Trình duyệt Tor Browser của bạn. Trên Linux, không có vị trí mặc định, tuy nhiên thư mục sẽ có tên là "tor-browser_en-US" nếu bạn đang chạy Trình duyệt Tor Browser phiên bản tiếng Anh.
 • Xoá bỏ thư mục trình duyệt Tor Browser.
 • Làm rỗng Thùng rác của bạn.

Hãy lưu ý rằng, tiện ích utility tiêu chuẩn "Gỡ cài đặt" hệ điều hành của bạn không được sử dụng.