Tor Browser gizlinligiňizi we gizlinligiňizi goramak üçin Tor network ulanýar. Tor network ulanmak iki esasy aýratynlyga eýedir:

  • ISP we ýerli aragatnaşygyňyza gözegçilik edýän başga bir adam, girýän web sahypalaryňyzyň atlaryny we salgylaryny goşmak bilen internet işjeňligiňizi yzarlap bilmez.

  • Ulanylýan sahypalary we hyzmatlary berýänler we olara gözegçilik edýänler hakyky Internet (IP) adresiňiziň ýerine diňe Tor network-dan bir baglanyşyk görýärler we özüňizi açmasaňyz kimdigiňizi bilip bilmeýärler.

Mundan başga-da, Tor Browser saýtlaryň "barmak yzyňyzy" almagyna ýa-da brauzer sazlamalaryna esaslanyp sizi kesgitlemeginiň öňüni alýar.

Düzgüne görä, Tor Browser brauzer taryhyny özünde saklamaýar. Kukiler diňe bir sessiýa üçin ulanylýar (Tor brauzeri ýapylýança ýa-daTäze Şahsyýetbaglanyşygy basylýança).

TOR NÄDIP IŞLEÝÄR

Tor, şahsy gizlinligiňizi goraýan we internetdäki howpsuzlygy ýokarlandyrýan wirtual tunelleriň ulgamydyr. Tötänleýin saýlanan üç serweriň ( relýler hem diýilýär) üsti bilen birikme traffigiňizi internete ýetirýär. Zynjyryň iň soňky relýesi ("çykyş relýesi") köpçülikleýin internete traffigi geçirýär.

Tor nähili işleýär

Ýokardaky surat, Tor arkaly dürli saýtlara nädip girip bolýandygyny görkezýär. Ortadaky ýaşyl kompýuterler Tor network-däki relýeleri, üç açar ulanyjy bilen her relýeleriň arasynda şifrlemek gatlaklaryny görkezýär.