El navegador Tor utilitza la xarxa Tor per protegir l'anonimat i la privacitat. Utilitzant la xarxa Tor existeixen 2 propietats:

  • El proveïdor d'Internet i qualsevulla persona que observi la connexió local, no podran fer seguiment de la activitat d'Internet, incloent el nom i direcció dels webs que visiti.

  • Els administradors de webs i serveis que s'utilitzin, o qualsevol que sigui observant de la connexió, veurà una connexió que prové de la xarxa Tor en lloc de l'adreça (IP) real, i no podrà saber la seva identitat a menys que ho expliciti.

A més, el navegador Tor està dissenyat per prevenir pàgines web amb identificació per empremta digital o identificació mitjançant els paràmetres del navegador.

Per defecte, el navegador Tor no desa l'historial de navegació. Les galetes només són vàlides per la sessió en marxa (fins que el navegador Tor es tanqui o Nova identitat es sol·licitada).

COM FUNCIONA TOR

Tor és una xarxa de túnels virtuals que permeten incrementar la privacitat i la seguretat a Internet. Tor funciona enviant el tràfic de dades a 3 servidors aleatòris (també anomenats com relés) a la xarxa Tor. L'últim relé del circuit (el relé de sortida) envia la informació al Internet públic.

Com funciona el navegador Tor

La imatge superior mostra un navegador d'usuari amb diferents webs mitjançant Tor. L'ordinador verd del centre representa el relé en la xarxa Tor, mentre que les 3 claus representen les capes d'encriptació entre l'usuari i el relé.