JAVASCRIPT

JavaScript, saýtlaryň şekiller, animasiýalar, ses we amal ýagdaýynyň ösüşi ýaly interaktiw elementleri görkezmek üçin ulanýan programmirleme dilidir. Gynansagam, JavaScript brauzeriň howpsuzlygyna we şahsyýetiňize howp salmagyna sebäp bolup biler.

Tor Browser, NoScript atly goşmaçasy bar. Gamburger menýusynda (≡)giriň, "Saýlamalar" (Windows-da "Görnüşler"), "Düzeltmek"-e basyň we "S" şekiljiig süýräň we penjiräniň ýokarky sag burçuna taşlaň. NoScript, her saýt sahypasyndaky JavaScript skriptleriniň (we beýleki skriptleriň) ulanylyşyna gözegçilik etmäge ýa-da doly blokirlemäge mümkinçilik berýär.

Sahypalara göz aýlanyňyzda ýokary Howpsuzlyk Derejesini isleýän ulanyjylar Tor Browser-de "Has ygtybarly ” (HTTPS däl saýtlar üçin JavaScript ýapyk bolan) ýa-da" Iň ygtybarly "(JavaScript ähli saýtlar üçin ýapyk bolan) görnüş şeklinde saýlap bilerler. Şeýle-de bolsa, JavaScript ýapylanda köp saýt dogry işlemän biler. Şol sebäpden, Tor Browser ähli saýtlara skriptleri "Standard" howpsuzlyk derejesinde işletmäge mümkinçilik berýär.

BROWSER GOŞMAÇALARY

Tor Browser Firefox esasly bolany üçin, Firefox bilen gabat gelýän ähli giňeltmeler we mowzuklar Tor Browser gurnalyp bilner.

Şeýle-de bolsa, adaty ýagdaýda diňe Tor Browser bilen ulanyp boljak subut edilen goşmaçalar gurulýar. Beýleki brauzer goşmaçalaryny gurmak, Tor Browser işleýşini bozup biler ýa-da gizlinligiňize we howpsuzlygyňyza täsir etjek has çynlakaý problemalary döredip biler. Beýleki goşmaçalary gurmak gaty pese gaçýar we Tor Project beýle konfigurasiýalary goldamaýar.

FLASH PLAYER

“Flash”, wideo we oýun ýaly beýleki interaktiw elementleri görkezmek üçin saýtlar tarapyndan ulanylýan multimediýa programma üpjünçiligi boldy. Tor Browser-de deslapky ýagdaýda ýapyldy, sebäbi hakyky ýeriňizi we IP adresiňizi açyp bilerdi. Tor Browser “Flash"-i işledip bolmaýar.

“Flash”-iň işleýşiniň köpüsi, esasan JavaScript bilen baglanyşykly HTML5 standarty bilen çalşyldy. “YouTube” we “Vimeo” ýaly wideo platformalary HTML5 ulanmaga geçdi we “Flash” indi ulanylmaýar.