JAVASCRIPT

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình các trang web sử dụng để làm các phần tử tương tác như là phim, hoạt hình, âm thanh, và dòng trạng thái thời gian. Thật không may, JavaScript cũng có thể cho phép các tấn công vào sự bảo mật của trình duyệt, điều có thể dẫn tới sự việc làm mất tính ẩn danh.

Tor Browser includes an add-on called NoScript. It's accessible through "Preferences" (or "Options" on Windows) on the hamburger menu (≡), then select 'Customize' and drag the "S" icon to the top-right of the window. NoScript allows you to control the JavaScript (and other scripts) that runs on individual web pages, or block it entirely.

Users who require a high degree of security in their web browsing should set Tor Browser's Security Level to "Safer" (which disables JavaScript for non-HTTPS websites) or "Safest" (which does so for all websites). However, disabling JavaScript will prevent many websites from displaying correctly, so Tor Browser's default setting is to allow all websites to run scripts in "Standard" mode.

CÁC TIỆN ÍCH ADD-ON TRÌNH DUYỆT

Trình duyệt Tor phát triển từ Firefox, và bất kỳ các tiện ích trình duyệt hay phông nền nào tương thích với Firefox cũng có thể được cài đặt cho Trình duyệt Tor.

Tuy nhiên, các tiện ích duy nhất đã được thử nghiệm cho việc sử dụng với Trình duyệt Tor là những cái đã được mặc định thêm vào. Việc cài bất kỳ các tiện ích nào khác có thể làm hỏng tính năng của Trình duyệt Tor hoặc gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn ảnh hưởng đến tính bảo mật và sự riêng tư của bạn. Việc cài thêm các tiện ích là rất không nên, và Trình duyệt Tor sẽ không cung cấp trợ giúp cho việc cấu hình đó.

TRÌNH CHƠI FLASH

Flash đã từng là một phần mềm đa phương tiện multimedia được sử dụng bởi các trang web để hiển thị video và các yếu tố tương tác khác ví dụ như là game. It was disabled by default in Tor Browser because it could have revealed your real location and IP address. Trình duyệt Tor Browser không còn hỗ trợ Flash nữa và không thể được kích hoạt.

Đa số các chức năng của Flash đã và đang được thay thế bởi chuẩn HTML5, mà chuẩn này phụ thuộc nhiều vào JavaScript. Các nền tảng video như là YouTube và Vimeo đã chuyển đổi sang HTML5 và không còn sử dụng Flash nữa.