• Tor dogry wagt üçin ulgam sagadyňyzy (we wagt zolagyňyzy) talap edýär.

 • Anti-wirus ýa-da zyýanly programma goraýjy üpjünçiligi Tor Browser ulanylmagynyň öňüni alýar. Käwagt bular zyýanly programma üpjünçiligi we/ýa-da gowşak ýerler barada ýalan duýduryşlar bilen hem ýüze çykýar. Bu barada has giňişleýin maglumaty Goldaw Portaly. Aşakdaky wirusa we gorag diwar programma üpjünçiligine Tor-uň päsgel berýändigi belli we wagtlaýyn ýapylmagy zerur bolup biler:

  • Webroot SecureAnywhere
  • Kaspersky Internet Howpsuzlygy 2012
  • Mac üçin Sophos Antivirus
  • Microsoft Howpsuzlyk Esaslary
  • Avast Antivirus
 • VPN-ler Tor-a päsgel berýärler we ýapyk bolmaly. Umuman aýdanyňda, sazlamalary gizlinligiňize zyýan bermeýän görnüşde sazlap bilýän hünärmen ulanyjy bolmasaňyz, Tor we VPN programmalaryny bilelikde ulanmagy maslahat bermeýäris. Tor + VPN hakda has giňişleýin maglumaty sahypamyzda wiki tapyp bilersiňiz.

 • Adobe Flash-i talap edýän wideolar elýeterli däl. Howpsuzlyk sebäpli fleş (flash) ýapyk.

 • Tor, proksi goýulsa köprileri ulanyp bilmez.

 • Tor Browser bukjasy 2000-nji ýylyň 1-nji ýanwary 00:00:00 UTC. Şeýlelik bilen her bir programma üpjünçiligi doly öndürilip bilner.

 • Tor Browser asyl brauzer etmek üçin çykan meseleler.

 • Tor Browser öň işleýän bolsa, indi işlemeýän bolsa (esasanam täzeden gurlandan ýa-da täzelenenden soň) ulgamyňyz gibernasiýa (hibernating) tertibinde bolup biler. Ulgamyňyzy täzeden açmak, bu ýagdaýda meseläni çözer.

 • Papka ýolunda ASCII däl nyşanlar bar bolsa Tor Windows-da işlemez.

 • BitTorrent Tor-da anonim däl.