• Tor צריך ששעון המערכתך שלך (ואזור הזמן שלך) ייקבע לזמן הנכון.

 • תוכנת חומת־האש הבאה ידועה בהפרעה אל Tor ויתכן שהיא צריכה להיות מושבתת באופן זמני:

  • Webroot SecureAnywhere
  • Kaspersky Internet Security 2012
  • Sophos Antivirus עבור Mac
  • Microsoft Security Essentials
 • וידיאוים אשר דורשים Adobe Flash אינם זמינים. Flash מושבת מסיבות ביטחוניות.

 • Tor אינו יכול להשתמש בגשר אם ייפוי־כוח מוגדר.

 • חבילת דפדפן Tor מתוארכת אל 1 בינואר, 2000 00:00:00 UTC. זה כדי לוודא שכל בנית תוכנה בדיוק ניתנת לביצוע מחדש.

 • די להריץ את דפדפן Tor על Ubuntu, משתמשים צריכים לבצע תסריט מעטפת. פתח את "קבצים" (סייר Unity), פתח את העדפות ← לשונית התנהגות ← הגדר את "הרץ קבצי טקסט ברי־ביצוע כשהם נפתחים" אל "שאל בכל פעם", לאחר מכן סגור את דו השיח.

 • דפדפן Tor יכול להיות מותחל משורת הפקודה ע"י הרצת הפקודה הבאה מתוך סיפריית דפדפן Tor:

  ./start-tor-browser.desktop

 • BitTorrent is not anonymous over Tor.