Pluggable Transports се алатки кои Tor може да ги користи за да го маскира сообраќајот што го испраќа. Ова може да биде корисно во ситуации кога Интернет Сервис Провајдерот или друг авторитет актвино ги блокира поврзувањата на Tor мрежата.

Типови на pluggable transport

Currently there are five pluggable transports available, but more are being developed.

obfs4 obfs4 прави Tor сообраќајот да изгледа како да е по случаен избор како и obfs3, и исто така спречува цензурирачите да ги најдат мостовите со скенирање на Интернетот. obfs4 мостовите е помалку веројатно да бидат блокирани отколку obfs3 мостовите.
FTE FTE (формат-трансформабилна енкрипција) го маскира Tor сообраќајот како да е обичен веб (HTTP) сообраќај.
meek meek transports all make it look like you are browsing a major web site instead of using Tor. meek-amazon makes it look like you are using Amazon Web Services; meek-azure makes it look like you are using a Microsoft web site; and meek-google makes it look like you are using Google search.
Snowflake Snowflake е подобрување на Flashproxy. Таа го испраќа вашиот сообраќај преку WebRTC, корисник-до-корисник протокол со вграден NET удирач.
Користење на pluggable transports

To use a pluggable transport, first click the onion icon to the left of the URL bar, or click 'Configure' when starting Tor Browser for the first time.

Next, select 'Tor Network Settings' from the drop-down menu.

In the window that appears, check 'Tor is censored in my country,' then click 'Select a built-in bridge.'

From the drop-down menu, select whichever pluggable transport you'd like to use.

Once you've selected the pluggable transport you'd like to use, click 'OK' to save your settings.