მისაერთებელი გადამყვანები წარმოადგენს ხელსაწყოებს, რომლებითაც Tor-ს შეუძლია მონაცემების მიმოცვლის შენიღბვა. ეს გამოსადეგია იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც ინტერნეტ-მომსახურების მომწოდებელი ან სხვა რომელიმე ზემდგომი მუდმივად ცდილობს შეზღუდოს Tor-ქსელთან კავშირი.

მისაერთებელი გადამყვანის სახეები

ამჟამად ექვსი სახის მისაერთებელი გადამყვანია ხელმისაწვდომი, მაგრამ სხვებიც მუშავდება.

obfs3 obfs3 აძლევს Tor-ით მიმოცვლილ მონაცემებს შემთხვევით სახეს, შედეგად აღარ ჩანს, რომ კავშირი ხდება Tor-ით ან სხვა რამე პროტოკოლით. მიუხედავად იმისა, რომ იგი ნაგულისხმევად ჯერ კიდევ გამოიყენება, მეტად სასურველია obfs4-ის გამოყენება მის ნაცვლად, რადგან გააჩნია უსაფრთხოების არაერთი სახის გაუმჯობესება, obfs3-სთან შედარებით.
obfs4 obfs4 აძლევს Tor-ით მიმოცვლილ მონაცემებს შემთხვევით სახეს, obfs3-ის მსგავსად, და ამასთან არ აძლევს ცენზორებს საშუალებას მოიძიონ გადამცემი ხიდები, ინტერნეტის დასკანირებით. obfs4 გადამცემი ხიდების აღმოჩენა და შეზღუდვა ნაკლებად მოსალოდნელია, ვიდრე obfs3-ის გადამცემების.
FTE ფორმატის გარდამქმნელი დაშიფვრა (format-transforming encryption – FTE) ნიღბავს Tor-ით მიმოცვლილ მონაცემებს, ჩვეულებრივი კავშირის (HTTP) სახით.
meek meek transports all make it look like you are browsing a major web site instead of using Tor. meek-amazon makes it look like you are using Amazon Web Services; meek-azure makes it look like you are using a Microsoft web site; and meek-google makes it look like you are using Google search.
Snowflake Snowflake წარმოადგენს Flashproxy-ის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას. იგი მიმოცვლილ მონაცემებს აგზავნის WebRTC-ის გავლით, პირდაპირი კავშირის პროტოკოლით, მათ შორის NAT-ის პირობებშიც, შესაბამისი ჩაშენებული საშუალებებით.
How to use pluggable transports

To use a pluggable transport, first click the onion icon to the left of the URL bar, or click 'Configure' when starting Tor Browser for the first time.

Next, select 'Tor Network Settings' from the drop-down menu.

In the window that appears, check 'Tor is censored in my country,' then click 'Select a built-in bridge.'

From the drop-down menu, select whichever pluggable transport you'd like to use.

Once you've selected the pluggable transport you'd like to use, click 'OK' to save your settings.