მისაერთებელი გადამყვანები წარმოადგენს ხელსაწყოებს, რომლებითაც Tor-ს შეუძლია მონაცემების მიმოცვლის შენიღბვა. ეს გამოსადეგია იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც ინტერნეტ-მომსახურების მომწოდებელი ან სხვა რომელიმე ზემდგომი მუდმივად ცდილობს შეზღუდოს Tor-ქსელთან კავშირი.

მისაერთებელი გადამყვანის სახეები

ამჟამად ექვსი სახის მისაერთებელი გადამყვანია ხელმისაწვდომი, მაგრამ სხვებიც მუშავდება.

obfs3 obfs3 აძლევს Tor-ით მიმოცვლილ მონაცემებს შემთხვევით სახეს, შედეგად აღარ ჩანს, რომ კავშირი ხდება Tor-ით ან სხვა რამე პროტოკოლით. მიუხედავად იმისა, რომ იგი ნაგულისხმევად ჯერ კიდევ გამოიყენება, მეტად სასურველია obfs4-ის გამოყენება მის ნაცვლად, რადგან გააჩნია უსაფრთხოების არაერთი სახის გაუმჯობესება, obfs3-სთან შედარებით.
obfs4 obfs4 აძლევს Tor-ით მიმოცვლილ მონაცემებს შემთხვევით სახეს, obfs3-ის მსგავსად, და ამასთან არ აძლევს ცენზორებს საშუალებას მოიძიონ გადამცემი ხიდები, ინტერნეტის დასკანირებით. obfs4 გადამცემი ხიდების აღმოჩენა და შეზღუდვა ნაკლებად მოსალოდნელია, ვიდრე obfs3-ის გადამცემების.
FTE ფორმატის გარდამქმნელი დაშიფვრა (format-transforming encryption – FTE) ნიღბავს Tor-ით მიმოცვლილ მონაცემებს, ჩვეულებრივი კავშირის (HTTP) სახით.
meek ამ სახის გადამყვანები გადაცემულ მონაცემებს აძლევს ისეთ სახეს, თითქოს მომხმარებელი ცნობილ საიტებს უკავშირდება, ნაცვლად Tor-ქსელისა. meek-amazon ყველა კავშირს წარმოაჩენს ისე, თითქოს Amazon-ის ვებმომსახურებებს იყენებდეთ; meek-azure წარმოაჩენს ისე, თითქოს Microsoft-ის ვებმომსახურებებს იყენებდეთ; ხოლო meek-google წარმოაჩენს ისე, თითქოს Google-ის საძიებოთი სარგებლობდეთ.
Snowflake Snowflake წარმოადგენს Flashproxy-ის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას. იგი მიმოცვლილ მონაცემებს აგზავნის WebRTC-ის გავლით, პირდაპირი კავშირის პროტოკოლით, მათ შორის NAT-ის პირობებშიც, შესაბამისი ჩაშენებული საშუალებებით.